REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.K149.PL

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z serwisu internetowego www.k149.pl, podstawowych warunków zawierania oraz rozwiązywania umów ze Spółką, trybu postępowania reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, a także praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Beesfund oraz Użytkownika.

2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego www.k149.pl jest spółka pod firmą Beesfund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-521), przy ulicy Rakowieckiej 41 lok. 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422709, posiadająca numer NIP 7010343923, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości.

3. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.k149.pl jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu.

4. Regulamin nie określa w żaden sposób wzajemnych zobowiązań Beesfund oraz Spółki. Stosunek prawny pomiędzy Beesfund oraz Spółką określa tylko i wyłącznie umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami.

5. Regulamin nie określa w żaden sposób wzajemnych zobowiązań pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem oraz Spółką. Stosunek prawny pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem oraz Spółką określa tylko i wyłącznie umowa lub inna czynność prawna dokonana pomiędzy tymi podmiotami. Beesfund zobowiązuje się jednak względem Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników do uzyskania zapewnienia od każdej Spółki, w przedmiocie wprowadzenia do treści umów lub innych czynności prawnych, zobowiązań Spółki opisanych w Regulaminie.

6. Do korzystania z serwisu internetowego www.k149.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub nowszą albo podobnym oprogramowaniem o zbliżonych parametrach. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu „Java”, „Java Script” oraz akceptacji plików „cookies”.

§2. Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

1) Beesfund - spółka pod firmą Beesfund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-521), przy ulicy Rakowieckiej 41 lok. 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422709, posiadająca numer NIP 7010343923, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości;

2) Kapitał – całkowita wartość Papierów Wartościowych zaoferowanych przez Spółkę w ramach dokonywanej przez nią oferty publicznej Papierów Wartościowych, odpowiadająca iloczynowi ilości oraz ceny emisyjnej lub sprzedaży tych Papierów Wartościowych;

3) Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121);

4) Konto – konto zakładane przez Użytkownika w Serwisie według procedury określonej w Regulaminie, które umożliwia mu korzystanie ze wszystkich Usług udostępnianych przez Beesfund w Serwisie;

5) Papiery Wartościowe – papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, będące przedmiotem oferty publicznej dokonywanej przez Spółkę;

6) Podstrona Internetowa – strona internetowa, na której Spółka udostępnia Użytkownikom informacje o Projekcie oraz Spółce;

7) Projekt – przedsięwzięcie o charakterze gospodarczym, polegające na dokonaniu przez Spółkę oferty publicznej Papierów Wartościowych oraz prowadzeniu jej akcji promocyjnej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, na którego realizację Spółka gromadzi środki pieniężne od Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu;

8) Regulamin – niniejszy regulamin;

9) Serwis – serwis internetowy www.k149.pl;

10) Spółka – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadający osobowość prawną lub spółka komandytowo-akcyjna, który prowadzi Projekt oraz gromadzi środki pieniężne od Użytkowników na jego realizację;

11) Strona – Beesfund albo Zarejestrowany Użytkownik;

12) Strony – Beesfund i Zarejestrowany Użytkownik;

13) Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Beesfund a Użytkownikiem, na podstawie której Użytkownik uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika i uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez Beesfund wyłącznie na rzecz Zarejestrowanych Użytkowników;

14) Usługi – usługi świadczone przez Beesfund za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników, w szczególności takie jak udostępnianie treści w Serwisie, możliwość ich swobodnego przeglądania albo zawarcia umowy lub dokonania innej czynności prawnej bezpośrednio ze Spółką;

15) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2014.94 ze zm.);

16) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.101.926 ze zm.);

17) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);

18) Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 ze zm.);

19) Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U.2014.873 ze zm.)

20) Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu;

21) Zarejestrowany Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Usług udostępnianych przez Beesfund w Serwisie za pomocą założonego Konta.

§3. Oświadczenia Beesfund

Beesfund niniejszym oświadcza oraz podaje do wiadomości Użytkownika, że:

1) jest wyłącznym właścicielem oraz administratorem Serwisu;

2) Serwis jest platformą crowdfundingową (platformą finansowania społecznego), umożliwiającą Spółkom przedstawienie Użytkownikom planowanych przez nich Projektów;

3) świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;

4) wszystkie Usługi świadczone przez Beesfund na rzecz Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu są nieodpłatne;

5) nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

6) nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

7) nie prowadzi działalności gospodarczej jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy o Usługach Płatniczych;

8) w ramach administrowanego Serwisu Beesfund nie pośredniczy w żaden sposób przy dokonywaniu przez Spółki ofert publicznych Papierów Wartościowych, w szczególności poprzez zachęcanie, przyjmowanie zleceń, przyjmowanie środków pieniężnych tytułem zapłaty od Zarejestrowanych Użytkowników lub inne pośrednictwo w ich nabyciu;

9) w ramach administrowanego Serwisu Beesfund oferuje Spółkom uczestnictwo w prowadzonych przez nie akcjach promocyjnych ofert publicznych Papierów Wartościowych, a Użytkownikom umożliwia zapoznanie się z Projektami oraz treścią materiałów reklamowych udostępnianych przez Spółki.

§4.Warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników

Założenie konta

1. Serwis jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otworzenie Serwisu w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie jego treści, z zastrzeżeniem treści postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.

2. Beesfund umożliwia Użytkownikom przejście do Podstrony Internetowej, na której znajdują się informacje o danym Projekcie i Spółce, takie jak m.in. przedmiot Projektu lub dane Spółki, udostępniane przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią akcji promocyjnej oferty publicznej Papierów Wartościowych, w rozumieniu art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. Wszelkie treści i materiały dotyczące danego Projektu mają charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny, są własnością i pochodzą tylko i wyłącznie od Spółki. Beesfund nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały przygotowywane przez Spółkę, chyba że naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie bądź osobiste osób trzecich, w zakresie w jakim Beesfund posiądzie udokumentowaną wiadomość o takim naruszeniu.

4. Korzystanie przez Użytkowników z większości Usług dostępnych w Serwisie i opisanych w §5. Regulaminu wymaga założenia Konta. Beesfund zastrzega sobie prawo do udostępnienia części informacji na temat Projektów lub Spółek tylko i wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników.

5. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz aktywację Konta.

6. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść, a także podaje następujące dane: a) imię i nazwisko; b) nazwę organizacji w imieniu której działa, o ile Użytkownik działa w imieniu takiej organizacji; c) adres zamieszkania; d) adres do korespondencji; e) adres poczty elektronicznej.

7. Aktywacja Konta odbywa się poprzez przesłanie przez Beesfund na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenia otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzenia Konta oraz zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.

8. Z chwilą aktywacji Konta, dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Beesfund oraz Użytkownikiem, a Użytkownik uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika.

9. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana przez Beesfund niezwłocznie od chwili jej zawarcia.

§5. Warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Zarejestrowanych Użytkowników

1. Świadczenie Usług przez Beesfund na rzecz Zarejestrowanych Użytkowników odbywa się na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, której treść określają postanowienia niniejszego paragrafu.

2. W ramach Umowy o Świadczenie Usług Beesfund umożliwia Zarejestrowanym Użytkownikom przejście do Podstrony Internetowej, na której znajduje się serwis transakcyjny, umożliwiający Zarejestrowanym Użytkownikom zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej dotyczącej Projektu bezpośrednio ze Spółką.

3. Beesfund w żadnym wypadku nie jest odbiorcą oferty lub oświadczenia woli, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a Spółką.

4. Beesfund w żadnym wypadku nie jest stroną umowy lub innej czynności prawnej dotyczącej Projektu, dokonywanej pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a Spółką.

5. Gromadzenie przez Spółkę Kapitału na realizację Projektu trwa przez czas określony, wskazany każdorazowo w opisie Projektu umieszczonym w Serwisie. Czas gromadzenia Kapitału może być przedłużany przez Spółkę w porozumieniu z Beesfund, jednak na okres nie dłuższy niż do 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia okresu prezentacji Projektu.

6. Spółka ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu i wypełnienie zaciągniętych zobowiązań wobec Zarejestrowanych Użytkowników nastąpi pod warunkiem zgromadzenia minimalnej kwoty Kapitału. Spółka jest zobowiązana podać informację o takim zastrzeżeniu oraz wysokości minimalnej kwoty Kapitału w opisie Projektu.

7. Spółka ma prawo zastrzec, iż realizacja Projektu i wypełnienie zaciągniętych zobowiązań wobec Zarejestrowanych Użytkowników nastąpi pod warunkiem zgromadzenia całkowitej kwoty Kapitału. Spółka jest zobowiązana podać informację o takim zastrzeżeniu w opisie Projektu.

8. W razie braku zastrzeżeń, o których mowa w §5. ust. 7 lub 8 Regulaminu, realizacja Projektu i wypełnienie przez Spółkę zaciągniętych zobowiązań wobec Zarejestrowanych Użytkowników nastąpi bezwarunkowo w sposób określony szczegółowo w opisie Projektu.

9. W razie niezebrania minimalnego lub całkowitego Kapitału w okresie prezentacji Projektu, Spółka jest zobowiązana do zwrotu Zarejestrowanym Użytkownikom wpłacanych przez nich środków pieniężnych na Kapitał, najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zakończenia okresu prezentacji Projektu. Spółka jest uprawniona do potrącenia kosztów poniesionych na zwrot środków pieniężnych Zarejestrowanym Użytkownikom.

10. Gromadzenie Kapitału na realizację Projektu odbywa się drogą elektronicznych płatności na odległość, dokonywanych bezpośrednio na rzecz Spółki, w szczególności poprzez zapłatę kartą kredytową lub debetową, transfer elektronicznych certyfikatów kryptowalut (np. bitcoin) albo przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego Zarejestrowanego Użytkownika na rachunek bankowy Spółki.

§6. Obowiązki i odpowiedzialność Beesfund

1. Beesfund dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Beesfund zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej modernizacji Serwisu oraz wynikającym z niej tymczasowym zablokowaniu dostępu do Serwisu lub Konta, w formie ogłoszenia w Serwisie.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usług przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników.

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usług.

5. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników z Usług w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem.

6. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania osób trzecich, w szczególności Spółek lub dostawców usług na rzecz Beesfund, takich jak hostingodawcy lub operatorzy płatności.

7. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały dotyczące danego Projektu, prezentowane przez daną Spółkę na Podstronie Internetowej, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez daną Spółkę umowy lub innego zobowiązania wobec Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników. Beesfund nie gwarantuje w żadnym przypadku wykonania przez daną Spółkę umowy lub innego zobowiązania wobec Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników.

8. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników w związku z Usługami celów, korzyści lub wyników działalności gospodarczej.

9. Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zablokowanie dostępu Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników do Serwisu lub Konta, związanych z naprawą usterek lub modernizacją Serwisu albo okolicznościami siły wyższej.

§7. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników

1. Użytkownik oraz Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może korzystać z Usług wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usług.

2. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa §4. ust. 6 Regulaminu, prawdziwych danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług.

3. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych przekazanych Beesfund, zgodnie z prawdą.

4. Użytkownik oraz Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Konta przypisanego do innego Zarejestrowanego Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim, w tym również do zachowania hasła do Konta w tajemnicy.

5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia Beesfund o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta.

6. Użytkownik oraz Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych przekazanych Beesfund podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, o którym mowa §4. ust. 6 Regulaminu oraz korzystania z Usług.

7. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do Konta.

§8. Ochrona danych osobowych

1. W ramach świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Beesfund jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług.

2. W przypadku uzyskania przez Beesfund wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Beesfund może przetwarzać dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

3. Beesfund może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkownika: a) imię i nazwisko; b) numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; c) adres zameldowania; d) adres zamieszkania; e) adres do korespondencji; f) adres poczty elektronicznej; g) numer rachunku bankowego.

4. Udostępniając formularz rejestracyjny w Serwisie, Beesfund określa dane osobowe Użytkowników, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług może skutkować niemożliwością świadczenia Umowy o Świadczenie Usług przez Beesfund.

5. Beesfund może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z Usług. (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w §10 ust. 3 Regulaminu; b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług; d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

6. Beesfund jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

7. Beesfund jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Użytkownicy mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

9. Beesfund może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, stosownie do treści art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

§9. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z poziomu świadczonych Usług albo Usługi świadczone na podstawie obowiązującej Umowy o Świadczenie Usług nie są realizowane lub gdy są realizowane niezgodnie z Regulaminem.

2. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje: a) dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika; b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.

3. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w §12 ust. 1 Regulaminu.

4. Beesfund jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Beesfund jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

5. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.

§10. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług

1. Umowa o Świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Zarejestrowany Użytkownik może wypowiedzieć Beesfund Umowę o Świadczenie Usług w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta z Serwisu. Usunięcie przez Zarejestrowanego Użytkownika Konta z Serwisu nie uniemożliwia mu założenia nowego Konta w Serwisie oraz zawarcia nowej Umowy o Świadczenie Usług.

3. Beesfund jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta, po uprzednim zawiadomieniu Zarejestrowanego Użytkownika i wskazaniu przyczyny wypowiedzenia, w przypadku gdy: a) Zarejestrowany Użytkownik korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa; b) Zarejestrowany Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie korzystania z Usług wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, jeśli skutkiem podania nieprawidłowych danych nieprawidłowych były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usług; c) Zarejestrowany Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usługi; d) Zarejestrowany Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usługi; e) Zarejestrowany Użytkownik działał na szkodę Beesfund.

4. Oświadczenie Beesfund o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług wywołuje skutek od dnia otrzymania go przez Użytkownika.

5. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez Beesfund może zostać poprzedzone czasowym zaprzestaniem świadczenia Usług lub zablokowaniem Konta.

6. Zarejestrowany Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług nie przysługuje jeżeli przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Zarejestrowany Użytkownik wyrazi uprzednio zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Beesfund Usług na jego rzecz. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług może być złożone według postanowień §11. ust. 1 Regulaminu lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

§11. Zmiany Regulaminu

1. Beesfund zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na świadczenie Usług przez Beesfund na rzecz Użytkowników; b) zmiana warunków technicznych świadczenia Usług przez Beesfund na rzecz Użytkowników, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym; c) zmiana organizacyjna lub prawna w zakresie działania Serwisu lub Beesfund.

2. Beesfund jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Serwisie na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w §11. ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.

4. Powiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu.

5. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień §11. ust. 2 i 3 Regulaminu.

§12. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia związane z zawarciem, realizacją, odstąpieniem lub rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług będą następowały w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej za pośrednictwem listu poleconego albo przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem treści §11. ust. 4 Regulaminu, z wykorzystaniem następujących adresów:

a) dla Beesfund:

  • adres e-mail: biuro@k149.pl;
  • adres korespondencyjny: ul. Rakowiecka nr 41 lok. 16, 02-521 Warszawa;

b) dla Użytkownika:

  • adres e-mail: adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym;
  • adres korespondencyjny: adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym;

i stają się skuteczne z chwilą ich otrzymania przez drugą Stronę, z wyjątkiem oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, które dla swojej skuteczności wymaga wysłania go przed upływem terminu określonego w §10. ust. 6 Regulaminu.

2. Beesfund nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi, w skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego Użytkownika, a także w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika. W takiej sytuacji wysłanie przez Beesfund wiadomości e-mail z zachowaniem postanowień §12. ust. 1 Regulaminu będzie uważane za dopełnienie przez Beesfund obowiązku powiadomienia Użytkownika.

3. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usług na osoby trzecie, chyba że druga Strona wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności.

4. Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Beesfund. Postanowienie zawarte w §12. ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu nie dotyczy konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z prawem, postanowienie to zostaje wyłączone, a w pozostałej części postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wiążące pomiędzy Beesfund a Użytkownikiem, o ile w tej części są wystarczające do realizacji celu Umowy o Świadczenie Usług.

6. Umowa o Świadczenie Usług podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

7. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w Serwisie w dniu 12.07.2017 r.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.